Allmänna Villkor

1. Definitioner

1.1 "Köpare" avser den person eller organisation som köper eller samtycker till att köpa varorna och / eller tjänsterna från leverantören;

1.2 ”Konsument” har den betydelse som beskrivs i avsnitt 12 i lagen om oskäliga avtalsvillkor 1977;

1.3 "Kontrakt" avser avtalet mellan leverantören och köparen för försäljning och köp av varor och / eller tjänster som innehåller dessa villkor;

1.4 ”Varor” avser de artiklar som köparen samtycker till att köpa från leverantören;

1.5 Med ”tjänster” avses de tjänster som köparen samtycker till att köpa från leverantören;

1.6 "Leverantör" betyder World Obstacle Course Racing League (WOCRL) som äger och driver www.lgueports.co.uk

1.7 ”Villkor” avser de försäljningsvillkor som anges i detta avtal och alla speciella villkor som skriftligen överenskommits av leverantören;

1.8 "Webbplats" betyder www.wocrl.org

2. Villkor

2.1 Ingenting i dessa villkor påverkar köparens lagstadgade rättigheter som konsument.

2.2 Dessa villkor ska tillämpas på alla avtal för försäljning av varor och / eller tjänster av leverantören till köparen och har företräde framför all annan dokumentation eller kommunikation från köparen.

2.3 Accept av leverans av varorna ska betraktas som avgörande bevis för att köparen godkänner dessa villkor.

2.4 Varje ändring av dessa Allmänna villkor (inklusive särskilda villkor och överenskommelser mellan parterna) är inte tillämplig såvida inte Leverantören skriftligen har godkänt det.

2.5 Eventuella särskilda villkor som gäller för tillhandahållandet av tjänsterna anges i schema 1 till detta avtal.

2.6 Eventuella klagomål ska adresseras till leverantörens adress som anges i avsnitt 1.6.

3. Beställning

3.1 Alla beställningar på varor och / eller tjänster ska anses vara ett erbjudande från köparen att köpa varor och / eller tjänster enligt dessa villkor och är föremål för godkännande från leverantören. Leverantören kan välja att inte acceptera en beställning av någon anledning.

3.2 Om de varor som beställts av köparen inte finns tillgängliga från lager ska köparen underrättas och ges möjlighet att antingen vänta tills varorna finns i lager eller annullera beställningen och få full återbetalning inom 14 dagar.

3.3 När du gör en beställning via webbplatsen beskrivs de tekniska stegen som köparen behöver vidta för att slutföra beställningsprocessen i kassan.

4. Pris & Betalning

4.1 Priset på varorna och / eller tjänsterna ska vara det som anges på webbplatsen. Priset är inklusive moms.

4.2 Den totala köpeskillingen inklusive moms, leverans och andra avgifter, om någon, visas i köparens kundvagn innan beställningen bekräftas.

4.3 Efter att beställningen har mottagits ska leverantören via e-post bekräfta detaljerna, beskrivningen och priset för varorna och / eller tjänsterna samt information om rätten att annullera om köparen är en konsument.

4.4 Betalning av priset plus moms, leverans och andra avgifter, om tillämpligt, måste göras "i sin helhet före leverans av varor eller påbörjande av tjänsterna"

4.5 Om någon betalning inte betalas i tid eller någon betalning avvisas eller vägras, kommer det belopp som ska betalas att behandlas som försenat och leverantören kommer omedelbart att ha rätt att upphöra eller avbryta tillhandahållandet av någon tjänst eller ytterligare leveranser av varor tills betalning har mottagits.

4.6 I tillämpliga fall ska leverantören ha rätt att ta ut ränta på förfallna fakturor från och med den dag då betalningen förfaller från dag till dag till betalningsdagen till en kurs av 8% per år över Bank of Englands grundränta från tid till tid i kraft.

5. Utförande av tjänster

5.1 Leverantören ska börja utföra tjänsterna vid beställningen men under alla omständigheter inom 30 dagar efter det att avtalet ingåtts. Leverantören är juridiskt skyldig att tillhandahålla tjänster i enlighet med avtalet.

5.2 Leverantören ska utföra tjänsterna med rimlig skicklighet och omsorg. Där det är tillämpligt garanterar leverantören dock inte att tjänsterna kommer att vara oavbrutna, säkra eller felfria eller att all data som genereras, lagras, överförs eller används via eller i samband med tjänsterna är fullständig, korrekt, säker, upp till datum, mottagits eller levererats korrekt eller alls. Leverantören kan behöva avbryta tjänsterna för reparation, underhåll eller förbättring. I så fall återställer leverantören dem så snabbt som det är rimligt möjligt.

6. Leverantörens rättigheter

6.1 Leverantören förbehåller sig rätten att regelbundet uppdatera priser på webbplatsen, vilket inte kan garanteras under någon tidsperiod. Leverantören ska göra allt för att priserna är korrekta vid den tidpunkt då köparen gör en beställning.

6.2 Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka varor och / eller tjänster från webbplatsen.

6.3 Leverantören är inte ansvarig gentemot någon för att dra tillbaka varor och / eller tjänster från webbplatsen eller för att vägra behandla en beställning.

7. Ålder för samtycke

7.1 Om varor och / eller tjänster endast får köpas av personer i en viss ålder kommer köparen att bli ombedd att göra en beställning för att deklarera att de är i lämplig laglig ålder för att köpa varorna och / eller tjänsterna.

7.2 Om leverantören upptäcker att köparen inte lagligen har rätt att beställa vissa varor och / eller tjänster, har leverantören rätt att avbryta beställningen omedelbart utan föregående meddelande.

8. Leverans

8.1 Leverantören ska använda sina rimliga ansträngningar för att uppfylla alla datum som överenskommits för leverans. Under alla omständigheter ska leveranstiden inte vara av väsentlig betydelse och leverantören är inte ansvarig för förluster, kostnader, skador eller utgifter som köparen eller någon tredje part har orsakat direkt eller indirekt på grund av underlåtenhet att uppfylla något beräknat leveransdatum .

8.2 Leverans av varorna ska ske till köparens adress som anges i beställningen och köparen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta emot varorna när de anbudsförs för leverans. Leverantören är juridiskt skyldig att leverera varor i enlighet med avtalet.

8.3 Risker i varorna övergår till köparen när de är i köparens fysiska besittning.

8.4 Äganderätten övergår inte till köparen förrän betalningen av priset har gjorts i sin helhet.

9. Avbokning

Köparen, om en konsument, har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Villkoren, tidsfristerna och förfarandena för att utöva köparens rätt att säga upp anges i Schema 2 till dessa Allmänna villkor tillsammans med ett annulleringsformulär, i enlighet med föreskrifterna för konsumentavtal (information, annullering och tilläggsavgifter) 2013.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Med undantag för vad som antyds i lag där köparen handlar som konsument, i händelse av överträdelse av dessa villkor från leverantören, ska köparens åtgärder begränsas till skador som under inga omständigheter överstiger priset på Varorna och / eller tjänsterna och leverantören är under inga omständigheter ansvariga för indirekt, tillfällig eller följdförlust eller skada.

10.2 Ingenting i dessa Allmänna villkor ska utesluta eller begränsa Leverantörens ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försummelse från Leverantören eller Leverantörens ombud eller anställda.

11. Avstående

Inget avstående från leverantören (vare sig uttryckligt eller underförstått) för att genomdriva några av dess rättigheter enligt detta avtal påverkar inte dess rättigheter att göra det i framtiden.

12. Force majeure

Leverantören är inte ansvarig för någon försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om förseningen eller misslyckandet beror på händelser eller omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, handlingar från Gud, strejker, lockout, olyckor, krig , brand, fel på kommunikation, telekommunikation eller datorsystem, nedbrytning av anläggningar eller maskiner eller brist eller otillgänglighet av råvaror från en naturlig leveranskälla, och leverantören har rätt till en rimlig förlängning av sina skyldigheter.

13. Svårighetsgrad

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av någon anledning av någon domstol med behörig jurisdiktion ska denna bestämmelse brytas och resten av bestämmelserna i denna fortsätter i full kraft och verkan som om dessa villkor och Villkoren hade överenskommits med den ogiltiga olagliga eller ogenomförbara bestämmelsen eliminerad.

14. Ändringar av villkoren

Leverantören har rätt att när som helst ändra dessa villkor men denna rättighet påverkar inte de befintliga villkoren som köparen accepterar vid köp.

15. Tillämplig lag & Jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och parterna härmed underkastar sig exklusiva jurisdiktion för de engelska domstolarna.

Schema 2

Rätt att avbryta

1. Du har rätt att säga upp detta avtal inom 28 dagar utan att ange någon anledning.

2. Avbokningsperioden löper ut efter 28 dagar från dagen:

(a) om avtalets ingående, när det gäller ett serviceavtal eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium,

(b) på vilken du förvärvar, eller en tredje part än transportören och som anges av dig förvärvar, fysisk besittning av varorna, i händelse av ett försäljningsavtal;

(c) på vilken du förvärvar, eller en annan tredje part än transportören och som anges av dig förvärvar, fysisk besittning av det sista varan, i händelse av ett avtal om flera varor som beställts av konsumenten i en beställning och levereras separat;

(d) på vilken du förvärvar, eller en tredje part än transportören och som anges av dig förvärvar, fysisk besittning av det sista partiet eller stycket, i händelse av ett avtal som rör leverans av en vara bestående av flera partier eller delar;

(e) på vilken du förvärvar, eller en tredje part än transportören och som anges av dig förvärvar, fysisk besittning av den första varan, i fallet med ett avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod.

3. För att utöva rätten att säga upp måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta avtal med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

Om du elektroniskt fyller i och skickar in modellavbeställningsformuläret eller något annat tydligt uttalande på vår webbplats kommer vi utan dröjsmål att meddela dig ett mottagningsbevis för en sådan avbokning på ett hållbart medium (t.ex. via e-post).

4. För att klara avbokningsfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av rätten att avbryta innan avbokningsperioden har löpt ut.

Effekter av avbokning

5. Om du säger upp detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som du har fått, inklusive leveranskostnaderna (utom de extra kostnader som uppstår om du väljer en annan leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss ).

6. Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust för levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig.

7. Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast:

(a) 14 dagar efter den dag vi får tillbaka levererade varor från dig, eller

(b) (om tidigare) 14 dagar efter dagen du ger bevis för att du har returnerat varorna, eller

(c) om inga varor levererades, 14 dagar efter den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta kontrakt.

8. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta några avgifter till följd av återbetalningen.

9. I händelse av annullering kan vi hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna (där vi inte har erbjudit att samla in varorna) eller om du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Returnering av varor

10. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss din annullering från detta avtal. Tidsfristen uppnås om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Kostnad för att returnera varor

11. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna, som återbetalas om varorna visar sig vara felaktiga.

Servicekontrakt påbörjades under avbokningsperioden

12. Om du har begärt att påbörja utförandet av tjänsterna under avbokningsperioden, ska du betala ett belopp som står i proportion till vad som har utförts tills du har meddelat oss att du säger upp din uppsägning från detta avtal, jämfört med den fullständiga täckningen av kontraktet.