Zasady i Warunki

1. Definicje

1.1 „Kupujący” oznacza osobę lub organizację, która kupuje lub zgadza się kupić Towary i / lub Usługi od Dostawcy;

1.2 „Konsument” ma znaczenie nadane w sekcji 12 ustawy o nieuczciwych warunkach umownych z 1977 r .;

1.3 „Umowa” oznacza umowę pomiędzy Dostawcą a Kupującym dotyczącą sprzedaży i zakupu Towarów i / lub Usług, obejmującą niniejsze Warunki;

1.4 „Towar” oznacza artykuły, które Kupujący zgadza się kupić od Dostawcy;

1.5 „Usługi” oznaczają usługi, które Kupujący zgadza się kupić od Dostawcy;

1.6 „Dostawca” oznacza World Obstacle Course Racing League (WOCRL), która jest właścicielem i prowadzi www.leaguesports.co.uk

1.7 „Warunki” oznaczają warunki sprzedaży określone w niniejszej umowie oraz wszelkie warunki specjalne uzgodnione na piśmie przez Dostawcę;

1.8 „Witryna internetowa” oznacza www.wocrl.org

2. Warunki

2.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na ustawowe prawa Kupującego jako Konsumenta.

2.2 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i / lub Usług przez Dostawcę Kupującemu i mają pierwszeństwo przed wszelką inną dokumentacją lub komunikacją Kupującego.

2.3 Przyjęcie dostawy Towarów jest ostatecznym dowodem akceptacji przez Kupującego niniejszych Warunków.

2.4 Wszelkie zmiany niniejszych Warunków (w tym wszelkich warunków specjalnych uzgodnionych między stronami) nie mają zastosowania, chyba że Dostawca uzgodni na piśmie.

2.5 Wszelkie szczególne warunki dotyczące świadczenia Usług są określone w Załączniku 1 do niniejszej umowy.

2.6 Wszelkie reklamacje należy kierować na adres Dostawcy podany w punkcie 1.6.

3. Zamawianie

3.1 Wszystkie zamówienia na Towary i / lub Usługi będą uważane za ofertę Kupującego zakupu Towarów i / lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami i podlegają akceptacji przez Dostawcę. Dostawca może z jakiegokolwiek powodu nie przyjąć zamówienia.

3.2 Jeżeli towary zamówione przez Kupującego nie są dostępne z magazynu, Kupujący zostanie o tym powiadomiony i będzie miał możliwość albo poczekać, aż towary będą dostępne z magazynu, albo anulować zamówienie i otrzymać pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni.

3.3 Składając zamówienie za pośrednictwem Witryny, kroki techniczne, jakie Kupujący musi podjąć, aby zakończyć proces zamówienia, są opisane w procesie składania zamówienia.

4. Cena i płatność

4.1 Cena Towarów i / lub Usług będzie taka, jak określona w Witrynie. Cena zawiera podatek VAT.

4.2 Całkowita cena zakupu, w tym VAT, koszty dostawy i inne ewentualne opłaty, zostanie wyświetlona w koszyku Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.

4.3 Po otrzymaniu zamówienia Dostawca potwierdzi e-mailem szczegóły, opis i cenę Towarów i / lub Usług wraz z informacją o prawie do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem.

4.4 Zapłata ceny powiększonej o podatek VAT, dostawę i inne opłaty, jeśli dotyczy, musi zostać dokonana „w całości przed wysyłką Towarów lub rozpoczęciem świadczenia Usług”

4.5 W stosownych przypadkach, jeśli jakakolwiek płatność nie zostanie zapłacona w terminie lub jakakolwiek płatność zostanie odrzucona lub odrzucona, kwota należna będzie traktowana jako zaległa, a Dostawca będzie uprawniony do natychmiastowego zaprzestania lub zawieszenia świadczenia dowolnej Usługi lub dalszych dostaw towarów do płatność została odebrana.

4.6 W stosownych przypadkach Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek od zaległych faktur od dnia, w którym płatność staje się wymagalna z dnia na dzień do dnia płatności w wysokości 8% rocznie powyżej stawki bazowej Banku Anglii od czasu do czasu obowiązujący czas.

5. Świadczenie usług

5.1 Dostawca rozpocznie świadczenie Usług w momencie złożenia zamówienia, ale w każdym przypadku w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy. Dostawca jest prawnie zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z Umową.

5.2 Dostawca będzie świadczył Usługi z należytą fachowością i starannością. Jednak w stosownych przypadkach Dostawca nie gwarantuje, że Usługi będą nieprzerwane, bezpieczne lub wolne od błędów ani że wszelkie dane generowane, przechowywane, przesyłane lub wykorzystywane za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi będą kompletne, dokładne, bezpieczne, do data otrzymania lub dostarczona prawidłowo lub w ogóle. Dostawca może być zmuszony do zawieszenia Usług w celu naprawy, konserwacji lub ulepszenia. Jeśli tak, Dostawca przywróci je tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe.

6. Prawa Dostawcy

6.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji cen w Serwisie, czego nie można zagwarantować w jakimkolwiek okresie. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby ceny były prawidłowe w momencie składania zamówienia przez Kupującego.

6.2 Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich Towarów i / lub Usług z Witryny w dowolnym momencie.

6.3 Dostawca nie ponosi wobec nikogo odpowiedzialności za wycofanie jakichkolwiek Towarów i / lub Usług ze Strony internetowej lub za odmowę realizacji zamówienia.

7. Wiek zgody

7.1 W przypadku, gdy Towary i / lub Usługi mogą być kupowane tylko przez osoby w określonym wieku, Kupujący zostanie poproszony przy składaniu zamówienia o oświadczenie, że jest w wieku uprawniającym do zakupu Towarów i / lub Usług.

7.2 Jeżeli Dostawca stwierdzi, że Kupujący nie jest prawnie upoważniony do zamówienia określonych Towarów i / lub Usług, Dostawca ma prawo do natychmiastowego anulowania zamówienia, bez powiadomienia.

8. Dostawa

8.1 Dostawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dotrzymać dowolnego uzgodnionego terminu dostawy. W żadnym przypadku czas dostawy nie ma znaczenia, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, szkody lub wydatki poniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niedotrzymania przewidywanego terminu dostawy. .

8.2 Dostawa Towarów odbywa się na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, a Kupujący dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do odbioru Towarów w przypadku składania ofert na dostawę. Dostawca jest prawnie zobowiązany do dostarczenia Towarów zgodnie z Umową.

8.3 Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Kupującego, gdy znajdują się one w fizycznym posiadaniu Kupującego.

8.4 Tytuł własności Towaru nie przechodzi na Kupującego, dopóki cena nie zostanie uiszczona w całości.

9. Anulowanie

Kupującemu będąc Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Warunki, terminy i procedury wykonywania przez Kupującego prawa do odstąpienia od umowy określa Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków wraz z formularzem odstąpienia, zgodnie z Regulaminem Umów konsumenckich (informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) z 2013 r.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, w których Kupujący występuje jako Konsument, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez Dostawcę środki naprawcze Kupującego będą ograniczone do odszkodowania, które w żadnym wypadku nie przekroczy ceny Towary i / lub Usługi, a Dostawca w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody.

10.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Dostawcy lub jego przedstawicieli lub pracowników.

11. Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez Dostawcę (wyraźne lub dorozumiane) w egzekwowaniu jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy nie narusza jego praw do uczynienia tego w przyszłości.

12. Siła wyższa

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub niepowodzenie wynika z wydarzeń lub okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi z klęsk żywiołowych, strajków, lokautów, wypadków, wojny , pożar, awarię systemu komunikacyjnego, telekomunikacyjnego lub komputerowego, awarię instalacji lub maszyn lub niedobór lub niedostępność surowców z naturalnego źródła dostaw, a Dostawca ma prawo do rozsądnego rozszerzenia swoich zobowiązań.

13. Severence

Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie zostanie zerwane, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełnej mocy, tak jakby niniejsze Warunki i Uzgodniono warunki, a nieważne niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostało usunięte.

14. Zmiany w warunkach

Dostawca jest uprawniony do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, ale prawo to nie ma wpływu na dotychczasowe Warunki zaakceptowane przez Kupującego przy dokonywaniu zakupu.

15. Prawo właściwe i Jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Harmonogram 2

Prawo do anulowania

1. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 28 dni bez podania przyczyny.

2. Okres anulowania wygasa po 28 dniach od dnia:

a) o zawarciu umowy, w przypadku umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku;

(b) za pośrednictwem którego nabywca lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa w fizyczne posiadanie towarów, w przypadku umowy sprzedaży;

(c) w którym nabywca lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie w fizycznym posiadaniu ostatniego towaru, w przypadku umowy dotyczącej wielu towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i dostarczonych osobno;

(d) od którego nabywca lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego w fizycznym posiadaniu ostatniej partii lub części, w przypadku umowy dotyczącej dostawy towaru składającego się z wielu partii lub części;

(e) od którego nabywca lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa w fizycznym posiadaniu pierwszego towaru, w przypadku umowy o regularną dostawę towarów przez określony czas.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Jeśli elektronicznie wypełnisz i prześlesz wzór formularza anulowania lub jakiekolwiek inne jasne oświadczenie na naszej stronie internetowej, niezwłocznie przekażemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego anulowania na trwałym nośniku (np. Pocztą elektroniczną).

4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki anulowania

5. Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wybrania innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy standardowej ).

6. Możemy odliczyć od zwrotu kosztów za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli strata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nim przez Ciebie.

7. Zwrotu płatności dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż:

(a) 14 dni po dniu, w którym otrzymamy od Państwa jakiekolwiek dostarczone towary lub

(b) (jeśli wcześniej) 14 dni po dostarczeniu przez Ciebie dowodu zwrotu towarów lub

(c) w przypadku braku dostarczonych towarów 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

8. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku zwrotu.

9. W przypadku odstąpienia od umowy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem (jeśli nie zaoferowaliśmy odbioru towaru) lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot towaru

10. Należy odesłać lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni.

Koszt zwrotu towaru

11. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, które zostaną zwrócone w przypadku stwierdzenia wady towaru.

Umowy serwisowe rozpoczęto w okresie anulowania

12. Jeśli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do tego, co zostało wykonane, dopóki nie poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z pełnym pokryciem Umowa.