Betingelser og vilkår

1. Definisjoner

1.1 “Kjøper” betyr den enkelte eller organisasjonen som kjøper eller godtar å kjøpe Varene og / eller Tjenestene fra Leverandøren;

1.2 "Forbruker" skal ha den betydningen som er beskrevet i seksjon 12 i lov om urettferdige kontraktvilkår 1977;

1.3 "Kontrakt" betyr kontrakten mellom leverandøren og kjøperen for salg og kjøp av varer og / eller tjenester som inneholder disse vilkårene;

1.4 “Varer” betyr artiklene som kjøperen godtar å kjøpe fra leverandøren;

1.5 “Tjenester” betyr tjenestene som kjøperen godtar å kjøpe fra leverandøren;

1.6 “Leverandør” betyr World Obstacle Course Racing League (WOCRL) som eier og driver www.lighteports.co.uk

1.7 "Vilkår og betingelser" betyr vilkårene og betingelsene for salg som er angitt i denne avtalen og eventuelle spesielle vilkår og betingelser som er avtalt skriftlig av leverandøren;

1.8 "Nettsted" betyr www.wocrl.org

2. Forhold

2.1 Ingenting i disse vilkårene påvirker kjøperens lovbestemte rettigheter som forbruker.

2.2 Disse vilkårene gjelder for alle kontrakter for salg av varer og / eller tjenester fra leverandøren til kjøperen og skal ha forrang for annen dokumentasjon eller kommunikasjon fra kjøperen.

2.3 Aksept med levering av varene skal anses som avgjørende bevis på at kjøper godtar disse vilkårene.

2.4 Enhver endring av disse vilkårene (inkludert spesielle vilkår og betingelser som er avtalt mellom partene) skal ikke gjelde med mindre leverandøren har avtalt skriftlig.

2.5 Eventuelle spesielle vilkår som gjelder tjenestene er angitt i vedlegg 1 til denne avtalen.

2.6 Eventuelle klager bør rettes til leverandørens adresse angitt i punkt 1.6.

3. Bestilling

3.1 Alle bestillinger på varer og / eller tjenester skal anses å være et tilbud fra kjøperen om å kjøpe varer og / eller tjenester i henhold til disse vilkårene og er gjenstand for aksept fra leverandøren. Leverandøren kan velge å ikke godta en ordre av en eller annen grunn.

3.2 Når varene bestilt av kjøperen ikke er tilgjengelig fra lager, skal kjøperen varsles og få muligheten til å enten vente til varene er tilgjengelig fra lager eller kansellere bestillingen og motta full refusjon innen 14 dager.

3.3 Når du bestiller via nettstedet, er de tekniske trinnene som kjøperen må ta for å fullføre bestillingsprosessen beskrevet i kassen.

4. Pris og betaling

4.1 Prisen på varene og / eller tjenestene skal være den som er angitt på nettstedet. Prisen er inkl. Mva.

4.2 Den totale kjøpesummen, inkludert moms, leveringsomkostninger og eventuelle andre kostnader, vil bli vist i kjøpers handlekurv før bestillingen bekreftes.

4.3 Etter at bestillingen er mottatt, skal leverandøren via e-post bekrefte detaljer, beskrivelse og pris for varene og / eller tjenestene, samt informasjon om retten til å kansellere hvis kjøperen er en forbruker.

4.4 Betaling av prisen pluss moms, leveranse og andre avgifter, hvis aktuelt, må skje "i sin helhet før forsendelse av varer eller begynnelse av tjenestene"

4.5 Hvis det ikke er mulig å betale i tide eller avvise eller nekte betaling, vil det skyldige beløpet bli behandlet som forfalt, og leverandøren vil umiddelbart ha rett til å opphøre eller suspendere levering av tjenester eller ytterligere leveranser av varer til betaling er mottatt.

4.6 Hvor det er aktuelt, skal leverandøren ha rett til å belaste renter på forfalte fakturaer fra datoen da betaling forfaller fra dag til dag til betalingsdagen til en sats på 8% per år over grunnrenten til Bank of England fra tid til annen tid i kraft.

5. Utførelse av tjenester

5.1 Leverandøren skal begynne å utføre tjenestene på bestillingstidspunktet, men under alle omstendigheter innen 30 dager etter at kontrakten er inngått. Leverandøren har en juridisk forpliktelse til å levere tjenester i samsvar med kontrakten.

5.2 Leverandøren skal utføre tjenestene med rimelig dyktighet og forsiktighet. Der det er aktuelt, garanterer ikke leverandøren imidlertid at tjenestene vil være uavbrutt, sikre eller feilfrie, eller at data generert, lagret, overført eller brukt via eller i forbindelse med tjenestene vil være komplette, nøyaktige, sikre, opp til dato, mottatt eller levert riktig eller i det hele tatt. Leverandøren må kanskje stanse tjenestene for reparasjon, vedlikehold eller forbedring. I så fall vil leverandøren gjenopprette dem så raskt som det er rimelig mulig.

6. Leverandørens rettigheter

6.1 Leverandøren forbeholder seg retten til periodisk å oppdatere priser på nettstedet, noe som ikke kan garanteres i noen periode. Leverandøren skal gjøre sitt ytterste for å sikre at prisene er riktige på det tidspunktet hvor kjøperen bestiller.

6.2 Leverandøren forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake varer og / eller tjenester fra nettstedet.

6.3 Leverandøren er ikke ansvarlig overfor noen for å trekke tilbake varer og / eller tjenester fra nettstedet eller for å nekte å behandle en ordre.

7. Samtykkealder

7.1 Hvor varer og / eller tjenester bare kan kjøpes av personer i en viss alder, blir kjøperen bedt om når han legger inn en ordre om å erklære at de er i passende lovlig alder for å kjøpe varene og / eller tjenestene.

7.2 Hvis leverandøren oppdager at kjøperen ikke har lovlig rett til å bestille visse varer og / eller tjenester, har leverandøren rett til å kansellere bestillingen umiddelbart, uten varsel.

8. Levering

8.1 Leverandøren skal bruke rimelige anstrengelser for å oppfylle den dato som er avtalt for levering. Leveringstidspunktet skal uansett ikke være av vesentlig betydning, og leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for tap, kostnader, skader eller utgifter pådratt kjøperen eller tredjepart som oppstår direkte eller indirekte på grunn av manglende oppfyllelse av en estimert leveringsdato .

8.2 Levering av varene skal skje til kjøperens adresse angitt i bestillingen, og kjøperen skal gjøre alle nødvendige forholdsregler for å ta vare på varene når de blir tilbudt for levering. Leverandøren har en juridisk forpliktelse til å levere varer i samsvar med kontrakten.

8.3 Risiko i varene skal overføres til kjøperen når de er i kjøperens fysiske besittelse.

8.4 Eiendom i varene overføres ikke til kjøper før betaling av prisen er fullført.

9. Avbestilling

Kjøperen, hvis en forbruker, har rett til å kansellere kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Vilkårene, fristene og prosedyrene for å utøve kjøperens angrerett er angitt i vedlegg 2 til disse vilkårene og et avbestillingsskjema, i samsvar med forskriftene om forbrukerkontrakter (informasjon, avbestilling og tilleggsavgifter) 2013.

10. Ansvarsbegrensning

10.1 Med mindre det er underforstått av lov der kjøperen handler som forbruker, i tilfelle brudd på disse vilkårene fra leverandøren, vil kjøperens rettsmidler være begrenset til skader som under ingen omstendigheter skal overstige prisen på Varene og / eller tjenestene og leverandøren skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for indirekte, tilfeldige eller følgeskader eller skader uansett.

10.2 Ingenting i disse vilkårene vil utelukke eller begrense leverandørens ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet fra leverandøren eller leverandørens agenter eller ansatte.

11. Frafall

Intet frafall fra leverandøren (enten det er uttrykkelig eller underforstått) for å håndheve noen av rettighetene i henhold til denne kontrakten, skal påvirke rettighetene til det i fremtiden.

12. Force Majeure

Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller unnlatelse av å utføre noen av sine forpliktelser hvis forsinkelsen eller svikten skyldes hendelser eller omstendigheter utenfor den rimelige kontrollen, inkludert men ikke begrenset til, handlinger fra Gud, streik, lock-out, ulykker, krig , brann, svikt i kommunikasjon, telekommunikasjon eller datasystem, sammenbrudd i anlegg eller maskineri eller mangel på eller utilgjengelighet av råvarer fra en naturlig forsyningskilde, og leverandøren har rett til en rimelig utvidelse av sine forpliktelser.

13. Alvorlighetsgrad

Hvis noen vilkår eller bestemmelser i disse vilkårene anses ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal denne bestemmelsen skilles, og resten av bestemmelsene her skal fortsette i full kraft og effekt som om disse vilkårene og Betingelser var avtalt med den ugyldige ulovlige eller ikke-håndhevbare bestemmelsen eliminert.

14. Endringer i vilkår og betingelser

Leverandøren har rett til å endre disse vilkårene når som helst, men denne retten berører ikke de eksisterende vilkårene som er akseptert av kjøperen ved kjøp.

15. Gjeldende lov og Jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og partene herved hører under den engelske domstolens eksklusive jurisdiksjon.

Tidsplan 2

Rett til å avbryte

1. Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 28 dager uten å oppgi noen grunn.

2. Avbestillingsperioden utløper etter 28 dager fra dagen:

(a) inngåelse av kontrakten, i tilfelle en tjenestekontrakt eller en kontrakt for levering av digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium;

(b) som du anskaffer, eller en tredjepart som ikke er transportøren og angitt av deg, anskaffer fysisk besittelse av varene i tilfelle en salgskontrakt;

(c) som du anskaffer, eller en tredjepart som ikke er transportøren og angitt av deg, anskaffer fysisk besittelse av den siste varen, i tilfelle en kontrakt som gjelder flere varer bestilt av forbrukeren i en ordre og levert separat;

(d) som du anskaffer, eller en tredjepart som ikke er transportøren og angitt av deg, anskaffer fysisk besittelse av det siste partiet eller stykket, i tilfelle en kontrakt som gjelder levering av en vare bestående av flere partier eller deler;

(e) som du anskaffer, eller en tredjepart som ikke er transportøren og angitt av deg, anskaffer fysisk besittelse av det første varen, i tilfelle det er en kontrakt om regelmessig levering av varer i en definert tidsperiode.

3. For å utøve retten til å kansellere, må du informere oss om din beslutning om å kansellere denne kontrakten med en klar uttalelse (f.eks. Et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke vedlagte modellavbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk.

Hvis du elektronisk fyller ut og sender inn modellavbestillingsskjemaet eller en hvilken som helst annen klar uttalelse på nettstedet vårt, vil vi uten forsinkelse sende deg en bekreftelse på mottak av en slik kansellering på et varig medium (f.eks. Via e-post).

4. For å oppfylle kanselleringsfristen, er det tilstrekkelig for deg å sende din kommunikasjon om din utøvelse av retten til å kansellere før kanselleringsperioden er utløpt.

Effekter av kansellering

5. Hvis du sier opp denne kontrakten, vil vi tilbakebetale deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (unntatt tilleggskostnadene som oppstår hvis du valgte en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss ).

6. Vi kan trekke fra refusjonen for verditap på leverte varer, hvis tapet er et resultat av unødvendig håndtering fra deg.

7. Vi betaler refusjonen uten unødig forsinkelse og senest:

(a) 14 dager etter dagen vi mottar alle leverte varer fra deg, eller

(b) (hvis tidligere) 14 dager etter dagen du fremlegger bevis for at du har returnert varene, eller

(c) hvis det ikke ble levert varer, 14 dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten.

8. Vi betaler refusjonen med samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg noen avgifter som følge av refusjonen.

9. I tilfelle avbestilling kan vi holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake (der vi ikke har tilbudt å samle inn varene) eller du har ført bevis for at du har sendt varene tilbake, det som er tidligst.

Return of Goods

10. Du skal sende varene tilbake eller overlevere til oss uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den dagen du kommuniserte kanselleringen din fra denne kontrakten til oss. Fristen er oppfylt hvis du sender varene tilbake før perioden på 14 dager er utløpt.

Kostnad ved retur av varer

11. Du må bære de direkte kostnadene for å returnere varene, som vil bli refundert hvis varene blir funnet å være feil.

Servicekontrakter startet i løpet av avbestillingsperioden

12. Hvis du ba om å begynne å utføre tjenestene i løpet av avbestillingsperioden, skal du betale oss et beløp som er proporsjonalt med det som er utført til du har kommunisert oss din kansellering fra denne kontrakten, sammenlignet med full dekning av kontrakten.