Skilmálar

1. Skilgreiningar

1.1 „Kaupandi“ merkir einstaklinginn eða stofnunin sem kaupir eða samþykkir að kaupa vöruna og / eða þjónustuna af birgjanum;

1.2 „Neytandi“ hefur þá merkingu sem lýst er í kafla 12 í lögum um ósanngjarna samningsskilmála 1977;

1.3 „Samningur“ merkir samning milli birgjans og kaupandans um sölu og kaup á vörum og / eða þjónustu sem felur í sér skilmála þessa;

1.4 „Vörur“ þýðir hlutir sem Kaupandi samþykkir að kaupa af Birgir;

1.5 „Þjónusta“ merkir þá þjónustu sem kaupandi samþykkir að kaupa af birgjanum;

1.6 „Birgir“ þýðir World Obstacle Course Racing League (WOCRL) sem á og rekur www.lighteports.co.uk

1.7 „Skilmálar“ þýðir söluskilmálar og skilmálar sem settir eru fram í þessum samningi og sértækir skilmálar og skilyrði sem birgir samþykkir skriflega;

1.8 „Vefsíða“ þýðir www.wocrl.org

2. Skilyrði

2.1 Ekkert í þessum skilmálum og skilyrðum hefur áhrif á lögbundinn rétt kaupanda sem neytanda.

2.2 Skilmálar þessir eiga við alla samninga um sölu á vöru og / eða þjónustu sem birgir hefur til kaupanda og gilda umfram öll önnur skjöl eða samskipti frá kaupanda.

2.3 Samþykki með afhendingu vörunnar skal teljast óyggjandi sönnun þess að kaupandi samþykki þessa skilmála.

2.4 Sérhver breyting á þessum skilmálum og skilyrðum (þ.m.t. sérhæfðum skilmálum og skilyrðum sem samið er um milli aðila) skal ekki eiga við nema seljandinn samþykki skriflega.

2.5 Sérhver sérstök skilyrði sem gilda um veitingu þjónustunnar eru sett fram í áætlun 1 við þennan samning.

2.6 Sérhverjum kvörtunum skal beint á heimilisfang seljanda sem fram kemur í lið 1.6.

3. Pöntun

3.1 Allar pantanir á vörum og / eða þjónustu teljast vera tilboð kaupanda um kaup á vörum og / eða þjónustu samkvæmt þessum skilmálum og eru háðar samþykki söluaðila. Birgir getur valið að taka ekki við pöntun af einhverjum ástæðum.

3.2 Ef vörurnar sem kaupandinn pantar eru ekki til á lager skal tilkynna kaupandanum og gefa kost á að annað hvort bíða þar til varan fæst á lager eða hætta við pöntunina og fá fulla endurgreiðslu innan 14 daga.

3.3 Þegar pöntun er gerð í gegnum vefsíðuna er tæknilegum skrefum sem kaupandi þarf að taka til að ljúka pöntunarferlinu lýst í afgreiðsluferlinu.

4. Verð & Greiðsla

4.1 Verð vörunnar og / eða þjónustunnar skal vera það sem kveðið er á um á vefsíðunni. Verðið er með vsk.

4.2 Heildarkaupsverðið, þ.mt virðisaukaskattur, afhendingu og öðrum gjöldum, ef einhver eru, birtist í innkaupakörfu verkkaupa áður en pöntunin er staðfest.

4.3 Eftir að pöntunin hefur borist skal birgir staðfesta með tölvupósti upplýsingar, lýsingu og verð fyrir vöruna og / eða þjónustuna ásamt upplýsingum um réttinn til að hætta við ef kaupandinn er neytandi.

4.4 Greiðsla verðsins auk virðisaukaskatts, afhendingar og annarra gjalda, ef við á, þarf að fara fram „að fullu áður en vörur eru sendar eða þjónustan hefst“

4.5 Ef við á, ef greiðsla er ekki greidd á réttum tíma eða einhverri greiðslu hafnað eða hafnað, verður meðhöndluð upphæð sem tímabær og söluaðili hefur rétt til að hætta eða stöðva veitingu þjónustu eða frekari afhendingu vöru til kl. greiðsla hefur borist.

4.6 Ef við á, skal söluaðilinn hafa rétt til að rukka vexti af gjaldföllnum reikningum frá þeim degi sem greiðsla verður gjalddaga frá degi til dags til greiðsludags á genginu 8% á ári umfram grunnvexti Englandsbanka frá einum tíma til tíminn í gildi.

5. Árangur þjónustu

5.1 Birgir skal byrja að framkvæma þjónustuna við pöntun en í öllum tilvikum, innan 30 daga eftir að samningurinn er gerður. Birgir hefur lagalega skyldu til að veita þjónustu í samræmi við samninginn.

5.2 Birgir skal framkvæma þjónustuna af hæfilegri kunnáttu og aðgát. Hins vegar, þar sem það á við, ábyrgist birgirinn ekki að þjónustan verði ótrufluð, örugg eða villulaus eða að öll gögn sem mynduð eru, geymd, send eða notuð um eða í tengslum við þjónustuna verði fullkomin, nákvæm, örugg, allt að dagsetning, móttekin eða afhent rétt eða yfirleitt. Birgir gæti þurft að stöðva þjónustuna vegna viðgerðar, viðhalds eða endurbóta. Ef svo er, mun birgirinn endurheimta þær eins fljótt og mögulegt er.

6. Réttur birgis

6.1 Birgir áskilur sér rétt til að uppfæra verð á vefsíðunni reglulega, sem ekki er hægt að ábyrgjast í nokkurn tíma. Birgir skal kappkosta að verð séu rétt á þeim stað sem kaupandinn pantar.

6.2 Birgir áskilur sér rétt til að afturkalla vörur og / eða þjónustu af vefsíðunni hvenær sem er.

6.3 Birgir skal ekki vera ábyrgur gagnvart neinum fyrir að draga vörur og / eða þjónustu af vefsíðunni eða neita að vinna úr pöntun.

7. Samþykktaraldur

7.1 Þar sem aðeins er heimilt að kaupa vörur og / eða þjónustu af einstaklingum á tilteknum aldri verður kaupandinn beðinn um þegar hann leggur inn pöntun til að lýsa því yfir að þeir séu á viðeigandi löglegum aldri til að kaupa vöruna og / eða þjónustuna.

7.2 Ef söluaðili kemst að því að kaupandinn hefur ekki löglegan rétt til að panta tilteknar vörur og / eða þjónustu, skal birgirinn hafa rétt til að hætta við pöntunina strax, án fyrirvara.

8. Afhending

8.1 Birgir skal beita skynsamlegum viðleitni sinni til að uppfylla hvern dag sem afhent er. Í öllum tilvikum skal afhendingartími ekki vera lykilatriði og birgir ber ekki ábyrgð á tjóni, kostnaði, tjóni eða útgjöldum sem verða fyrir kaupanda eða þriðja aðila sem stafar beint eða óbeint af vanefndum á áætluðum afhendingardegi .

8.2 Afhending vörunnar skal fara á heimilisfang verkkaupa sem tilgreint er í pöntuninni og kaupandi skal gera allar ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að taka við vörunni hvenær sem þeim er boðið til afhendingar. Birgir er lögbundinn til að afhenda vörur í samræmi við samninginn.

8.3 Áhætta í vörunum skal fara til kaupandans þegar hann er í líkamlegri eigu kaupandans.

8.4 Eignarhlutur vörunnar fer ekki til kaupandans fyrr en verðið hefur verið greitt að fullu.

9. Uppsögn

Kaupandi, ef neytandi, hefur rétt til að rifta samningnum innan 14 daga án þess að gefa upp ástæður. Skilyrði, tímamörk og verklagsreglur til að nýta sér riftun kaupanda eru settar fram í fylgiskjali 2 með þessum skilmálum og ásamt eyðublaði, í samræmi við reglur neytendasamninga (upplýsingar, niðurfelling og viðbótargjöld) 2013.

10. Takmörkun ábyrgðar

10.1 Að undanskildum lögum, þar sem kaupandinn er sem neytandi, ef söluaðili brýtur í bága við skilmála þessa skal takmarka úrræði kaupanda við skaðabætur sem skulu í engum kringumstæðum fara yfir verð á Vörurnar og / eða þjónustan og birgir bera undir engum kringumstæðum ábyrgð á óbeinu, tilfallandi eða afleiddu tapi eða skemmdum.

10.2 Ekkert í þessum skilmálum og skilyrðum skal útiloka eða takmarka ábyrgð seljanda vegna dauða eða líkamstjóns sem stafar af vanrækslu seljanda eða umboðsmanna eða starfsmanna seljandans.

11. Afsal

Ekkert afsal seljandans (hvort sem það er skýrt eða gefið í skyn) við að framfylgja einhverjum réttindum hans samkvæmt þessum samningi skal hafa skaða á rétti hans til þess í framtíðinni.

12. Force majeure

Birgir skal ekki vera ábyrgur fyrir töfum eða vanefndum á skuldbindingum sínum ef seinkunin eða bilunin stafar af atburðum eða aðstæðum sem eru utan skynsamlegrar stjórnunar, þar með talin, en ekki takmörkuð við, athafnir Guðs, verkföll, lokanir, slys, stríð , eldur, bilun í samskiptum, fjarskiptum eða tölvukerfi, sundurliðun verksmiðja eða véla eða skortur eða ófáanlegt hráefni frá náttúrulegum birgðaheimildum og skal birgir eiga rétt á eðlilegri framlengingu á skuldbindingum sínum.

13. Alvarleiki

Ef skilmálar eða ákvæði skilmála þessara eru ógildir, ólöglegir eða óframkvæmanlegir af einhverjum ástæðum af einhverjum dómstóli þar til bærra lögsagna, skal slíkt ákvæði rofið og afgangurinn af ákvæðunum hér að halda áfram að fullu gildi eins og ef þessir skilmálar og Samið hafði verið um skilyrði með ógildu ólöglegu eða óframkvæmanlegu ákvæði útrýmt.

14. Breytingar á skilmálum

Birgir skal hafa rétt til að breyta þessum skilmálum hvenær sem er en þessi réttur hefur ekki áhrif á núverandi skilmála og skilyrði sem Kaupandi samþykkir við kaupin.

15. Gildandi lög & Lögsaga

Þessum skilmálum og skilyrðum skal beitt og túlkað í samræmi við lög Englands og aðilar lúta hér með eingöngu lögsögu ensku dómstólanna.

Dagskrá 2

Réttur til að hætta við

1. Þú hefur rétt til að rifta þessum samningi innan 28 daga án þess að rökstyðja það.

2. Afpöntunartíminn rennur út eftir 28 daga frá deginum:

a) við gerð samningsins, ef um er að ræða þjónustusamning eða samning um afhendingu stafræns efnis sem ekki er afhent á áþreifanlegum miðli;

(b) sem þú eignast eða þriðji aðili annar en flutningsaðili og tilgreindur af þér eignast líkamlega vöru ef um er að ræða sölusamning;

(c) sem þú eignast eða þriðji aðili annar en flutningsaðili og tilgreindur af þér öðlast, líkamlega vörslu síðustu vörunnar, ef um er að ræða samning sem tengist mörgum vörum sem neytandinn pantar í einni pöntun og afhentur sérstaklega;

(d) sem þú eignast, eða þriðji aðili annar en flutningsaðili og tilgreindur af þér, eignast líkamlega síðustu hlutinn eða hlutinn, ef um er að ræða samning sem tengist afhendingu vöru sem samanstendur af mörgum hlutum eða hlutum;

(e) sem þú eignast, eða þriðji aðili annar en flutningsaðili og tilgreindur af þér, eignast líkamlega vöru fyrstu vörunnar, ef um er að ræða samning um reglulega afhendingu vöru á skilgreindum tíma.

3. Til að nýta réttinn til að hætta við verður þú að upplýsa okkur um ákvörðun þína um að rifta þessum samningi með skýrri yfirlýsingu (td bréf sent með pósti, faxi eða tölvupósti). Þú getur notað meðfylgjandi afpöntunarform, en það er ekki skylt.

Ef þú fyllir út rafrænt og sendir inn fyrirmyndarupplýsingareyðublaðið eða einhverja aðra skýra yfirlýsingu á vefsíðu okkar munum við senda þér staðfestingu á móttöku slíkrar uppsagnar á varanlegum miðli (td með tölvupósti) án tafar.

4. Til að standast frestinn til riftunar er nóg að þú sendir samskipti þín varðandi nýtingu þína á réttinum til að hætta við áður en riftunartíminn er liðinn.

Áhrif afpöntunar

5. Ef þú riftir þessum samningi munum við endurgreiða þér allar greiðslur sem berast frá þér, þar með talið kostnað við afhendingu (nema viðbótarkostnaðurinn sem myndast ef þú valdir aðra tegund afhendingar en ódýrustu tegundina af venjulegri afhendingu sem okkur er boðin ).

6. Við getum dregið frá endurgreiðslunni vegna verðmissis vöru sem afhent er, ef tapið er afleiðing af óþarfa meðhöndlun hjá þér.

7. Við munum endurgreiða án óþarfa tafa og ekki síðar en:

(a) 14 dögum eftir daginn sem við fáum afhentar vörur frá þér, eða

(b) (ef fyrr) 14 dögum eftir daginn sem þú færir vísbendingar um að þú hafir skilað vörunni, eða

(c) ef engar vörur voru afhentar, 14 dögum eftir daginn sem okkur er tilkynnt um ákvörðun þína um að rifta þessum samningi.

8. Við munum endurgreiða með sömu greiðslumáta og þú notaðir við fyrstu viðskipti nema þú hafir samið sérstaklega um annað; í öllum tilvikum verður þú ekki með nein gjöld vegna endurgreiðslunnar.

9. Í tilviki afpöntunar gætum við haldið eftir endurgreiðslu þangað til við höfum fengið vöruna til baka (þar sem við höfum ekki boðið að safna vörunum) eða þú hefur lagt fram sönnunargögn um að hafa sent vöruna til baka, hvort sem er það fyrsta.

Skil á vörum

10. Þú skalt senda vörurnar til baka eða afhenda okkur án ástæðulausrar tafar og í öllum tilvikum eigi síðar en 14 dögum frá þeim degi sem þú tilkynnir okkur um uppsögn þína á þessum samningi. Fresturinn er uppfylltur ef þú sendir vöruna til baka áður en 14 daga tímabilið er útrunnið.

Kostnaður við að skila vörum

11. Þú verður að bera beinan kostnað við að skila vörunni, sem verður endurgreiddur ef í ljós kemur að vörur eru gallaðar.

Þjónustusamningar hófust á uppsagnarfresti

12. Ef þú baðst um að hefja þjónustu á uppsagnarfresti, skaltu greiða okkur upphæð sem er í hlutfalli við það sem hefur verið framkvæmt þar til þú hefur tilkynnt okkur um uppsögn þína frá þessum samningi, samanborið við alla umfjöllun um samningnum.