όροι και Προϋποθέσεις

1. Ορισμοί

1.1 «Αγοραστής» σημαίνει το άτομο ή τον οργανισμό που αγοράζει ή συμφωνεί να αγοράσει τα Αγαθά ή / και τις Υπηρεσίες από τον Προμηθευτή.

1.2 «Καταναλωτής» έχει την έννοια που αναφέρεται στην ενότητα 12 του Νόμου περί Αθέμιτων Συμβάσεων 1977 ·

1.3 «Σύμβαση» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή για την πώληση και αγορά Αγαθών ή / και Υπηρεσιών που ενσωματώνουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

1.4 «Προϊόντα» σημαίνει τα άρθρα που ο Αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει από τον Προμηθευτή.

1.5 «Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που ο Αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει από τον Προμηθευτή.

1.6 «Προμηθευτής» σημαίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Παγκόσμιου Εμπορίου (WOCRL) που κατέχει και λειτουργεί www.leaguesports.co.uk

1.7 «Όροι και Προϋποθέσεις» σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία και τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται γραπτώς από τον Προμηθευτή.

1.8 «Ιστοσελίδα» σημαίνει www.wocrl.org

2. Προϋποθέσεις

2.1 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Αγοραστή ως Καταναλωτή.

2.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα συμβόλαια για την πώληση Αγαθών ή / και Υπηρεσιών από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή και θα υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης τεκμηρίωσης ή επικοινωνίας από τον Αγοραστή.

2.3 Η αποδοχή της παράδοσης των Αγαθών θα θεωρείται αποδεικτική απόδειξη της αποδοχής αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από τον Αγοραστή.

2.4 Οποιαδήποτε παραλλαγή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών) δεν θα ισχύει αν δεν συμφωνηθεί γραπτώς από τον Προμηθευτή.

2.5 Τυχόν ειδικοί όροι που ισχύουν για την παροχή των Υπηρεσιών καθορίζονται στο Πρόγραμμα 1 της παρούσας συμφωνίας.

2.6 Οποιαδήποτε παράπονα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση του Προμηθευτή που αναφέρεται στην ενότητα 1.6.

3. Παραγγελία

3.1 Όλες οι παραγγελίες για Αγαθά ή / και Υπηρεσίες θα θεωρούνται προσφορά από τον Αγοραστή για την αγορά Αγαθών ή / και Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και υπόκεινται σε αποδοχή από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής μπορεί να επιλέξει να μην αποδεχτεί μια παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο.

3.2 Όταν τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν από τον Αγοραστή δεν είναι διαθέσιμα από το απόθεμα, ο Αγοραστής θα ειδοποιηθεί και θα έχει την επιλογή είτε να περιμένει έως ότου τα Αγαθά είναι διαθέσιμα από το απόθεμα ή να ακυρώσει την παραγγελία και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών.

3.3 Κατά την παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, τα τεχνικά βήματα που πρέπει να λάβει ο Αγοραστής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας περιγράφονται στη διαδικασία πληρωμής.

4. Τιμή & Πληρωμή

4.1 Η τιμή των Αγαθών ή / και των Υπηρεσιών είναι αυτή που ορίζεται στον Ιστότοπο. Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

4.2 Η συνολική τιμή αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της παράδοσης και άλλων χρεώσεων, εάν υπάρχουν, θα εμφανίζεται στο καλάθι αγορών του Αγοραστή πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

4.3 Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο Προμηθευτής θα επιβεβαιώσει μέσω email τα στοιχεία, την περιγραφή και την τιμή για τα Αγαθά ή / και τις Υπηρεσίες μαζί με πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης, εάν ο Αγοραστής είναι Καταναλωτής.

4.4 Πληρωμή της τιμής συν ΦΠΑ, παράδοση και άλλες χρεώσεις, εάν υπάρχουν, πρέπει να γίνουν «στο ακέραιο πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων ή την έναρξη των Υπηρεσιών»

4.5 Όπου ισχύει, εάν οποιαδήποτε πληρωμή δεν καταβληθεί έγκαιρα ή απορριφθεί ή απορριφθεί οποιαδήποτε πληρωμή, το οφειλόμενο ποσό θα θεωρηθεί ως καθυστερημένο και ο Προμηθευτής θα έχει το δικαίωμα αμέσως να διακόψει ή να αναστείλει την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή περαιτέρω παράδοσης αγαθών μέχρι η πληρωμή έχει ληφθεί.

4.6 Όπου ισχύει, ο Προμηθευτής δικαιούται να χρεώνει τόκους επί των καθυστερημένων τιμολογίων από την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή καθίσταται απαιτητή από ημέρα σε ημέρα έως την ημερομηνία πληρωμής με ποσοστό 8% ετησίως πάνω από το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας από καιρό σε καιρό χρόνος σε ισχύ.

5. Απόδοση υπηρεσιών

5.1 Ο Προμηθευτής θα αρχίσει να εκτελεί τις Υπηρεσίες τη στιγμή της παραγγελίας, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής έχει νομική υποχρέωση να παρέχει Υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση.

5.2 Ο Προμηθευτής θα εκτελεί τις Υπηρεσίες με εύλογη δεξιότητα και φροντίδα. Ωστόσο, κατά περίπτωση, ο Προμηθευτής δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν δεδομένα που δημιουργούνται, αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή χρησιμοποιούνται μέσω ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες θα είναι πλήρη, ακριβή, ασφαλή, έως και ημερομηνία, παραλαβή ή παράδοση σωστά ή καθόλου. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να χρειαστεί να αναστείλει τις Υπηρεσίες για επισκευή, συντήρηση ή βελτίωση. Εάν ναι, ο Προμηθευτής θα τα επαναφέρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

6. Δικαιώματα προμηθευτή

6.1 Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιοδικά τιμές στον Ιστότοπο, κάτι που δεν είναι εγγυημένο για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Ο Προμηθευτής καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι τιμές είναι σωστές στο σημείο στο οποίο ο Αγοραστής υποβάλλει μια παραγγελία.

6.2 Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε Προϊόντα και / ή Υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.

6.3 Ο Προμηθευτής δεν θα φέρει ευθύνη σε κανέναν για ανάκληση οποιωνδήποτε Προϊόντων ή / και Υπηρεσιών από τον Ιστότοπο ή για άρνηση επεξεργασίας παραγγελίας.

7. Ηλικία συγκατάθεσης

7.1 Όπου Προϊόντα ή / και Υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν μόνο από άτομα μιας συγκεκριμένης ηλικίας, θα ζητηθεί από τον Αγοραστή κατά την παραγγελία να δηλώσει ότι είναι της κατάλληλης νόμιμης ηλικίας για την αγορά των Αγαθών ή / και των Υπηρεσιών.

7.2 Εάν ο Προμηθευτής ανακαλύψει ότι ο Αγοραστής δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να παραγγείλει ορισμένα Αγαθά ή / και Υπηρεσίες, ο Προμηθευτής θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία αμέσως, χωρίς προειδοποίηση.

8. Παράδοση

8.1 Ο Προμηθευτής θα κάνει τις εύλογες προσπάθειές του για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία συμφωνηθεί για παράδοση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι ουσιαστικός και ο Προμηθευτής δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες, έξοδα, ζημιές ή έξοδα που βαρύνουν τον Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τυχόν μη τήρηση οποιασδήποτε εκτιμώμενης ημερομηνίας παράδοσης .

8.2 Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στη διεύθυνση του Αγοραστή που καθορίζεται στην παραγγελία και ο Αγοραστής θα κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την παράδοση των Εμπορευμάτων όποτε αυτά έχουν προσφερθεί για παράδοση. Ο Προμηθευτής έχει νομική υποχρέωση να προμηθεύει Αγαθά σύμφωνα με τη Σύμβαση.

8.3 Ο κίνδυνος στα Αγαθά θα μεταφερθεί στον Αγοραστή όταν βρίσκονται στη φυσική κατοχή του Αγοραστή.

8.4 Ο τίτλος των εμπορευμάτων δεν θα μεταβιβάζεται στον Αγοραστή έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή της τιμής.

9. Ακύρωση

Ο Αγοραστής, εάν ένας Καταναλωτής, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη Σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσει κανένα λόγο. Οι όροι, τα χρονικά όρια και οι διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης του Αγοραστή καθορίζονται στο Παράρτημα 2 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μαζί με μια φόρμα ακύρωσης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί Συμβάσεων Καταναλωτών (Πληροφορίες, Ακύρωση και Πρόσθετες χρεώσεις) 2013.

10. Περιορισμός ευθύνης

10.1 Με εξαίρεση ό, τι μπορεί να υπονοείται από το νόμο όπου ο Αγοραστής αντιμετωπίζει ως Καταναλωτής, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον Προμηθευτή, τα ένδικα μέσα του Αγοραστή περιορίζονται σε ζημιές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν την τιμή του τα Αγαθά ή / και οι Υπηρεσίες και ο Προμηθευτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

10.2 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Προμηθευτή για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από την αμέλεια του Προμηθευτή ή εκείνης των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων του Προμηθευτή.

11. Παραίτηση

Καμία παραίτηση από τον Προμηθευτή (είτε ρητή είτε σιωπηρή) κατά την επιβολή οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της βάσει της παρούσας σύμβασης δεν θίγει τα δικαιώματά του να το πράξει στο μέλλον.

12. Force Majeure

Ο Προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύπτει από γεγονότα ή περιστάσεις εκτός του εύλογου ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, πράξεων του Θεού, απεργιών, αποκλεισμών, ατυχημάτων, πολέμου , πυρκαγιά, αποτυχία οποιωνδήποτε επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών ή υπολογιστικού συστήματος, καταστροφή εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα πρώτων υλών από φυσική πηγή εφοδιασμού και ο Προμηθευτής δικαιούται εύλογη επέκταση των υποχρεώσεών του.

13. Σοβαρότητα

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η εν λόγω διάταξη θα διακοπεί και οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και να ισχύουν σαν αυτοί οι Όροι και Οι όροι είχαν συμφωνηθεί με την άκυρη παράνομη ή ανεφάρμοστη διάταξη.

14. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

Ο Προμηθευτής δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν θα επηρεάσει τους υπάρχοντες Όρους και Προϋποθέσεις που έγιναν δεκτοί από τον Αγοραστή κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο & Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και τα μέρη υποβάλλουν στην παρούσα αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Πρόγραμμα 2

Δικαίωμα ακύρωσης

1. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός 28 ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο.

2. Η περίοδος ακύρωσης θα λήξει μετά από 28 ημέρες από την ημέρα:

α) τη σύναψη της σύμβασης, στην περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε απτό μέσο ·

(β) επί του οποίου αποκτάτε, ή τρίτου μέρους εκτός του μεταφορέα και που υποδεικνύεται από εσάς αποκτά, φυσική κατοχή των αγαθών, σε περίπτωση συμβολαίου πώλησης ·

(γ) επί του οποίου αποκτάτε, ή τρίτου μέρους εκτός του μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, στην περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλαπλά αγαθά που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή σε μία παραγγελία και παραδόθηκαν ξεχωριστά ·

(δ) επί της οποίας αποκτάτε, ή τρίτου μέρους εκτός του μεταφορέα και που υποδεικνύεται από εσάς αποκτά, φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή κομματιού, στην περίπτωση συμβολαίου που σχετίζεται με την παράδοση αγαθού που αποτελείται από πολλαπλές παρτίδες ή κομμάτια ·

(ε) επί του οποίου αποκτάτε, ή τρίτου μέρους εκτός του μεταφορέα και που υποδεικνύεται από εσάς αποκτά, φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, στην περίπτωση συμβολαίου για τακτική παράδοση αγαθών για καθορισμένη χρονική περίοδο.

3. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα ακύρωσης μοντέλου, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Εάν συμπληρώσετε και υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φόρμα ακύρωσης μοντέλου ή οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση στον ιστότοπό μας, θα σας γνωστοποιήσουμε μια απόδειξη παραλαβής μιας τέτοιας ακύρωσης σε ένα ανθεκτικό μέσο (π.χ. μέσω e-mail) χωρίς καθυστέρηση.

4. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Επιπτώσεις της ακύρωσης

5. Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, θα σας αποζημιώσουμε όλες τις πληρωμές που λάβατε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν εάν επιλέξατε έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον λιγότερο ακριβό τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρουμε από εμάς ).

6. Μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση από την αποζημίωση για απώλεια αξίας οποιουδήποτε αγαθού που παραδόθηκε, εάν η απώλεια είναι αποτέλεσμα περιττού χειρισμού από εσάς.

7. Θα πραγματοποιήσουμε την αποζημίωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από:

(α) 14 ημέρες μετά την ημέρα θα λάβουμε πίσω από εσάς τυχόν αγαθά που παραδόθηκαν, ή

(β) (εάν νωρίτερα) 14 ημέρες μετά την ημέρα που παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, ή

(γ) εάν δεν παραδόθηκαν αγαθά, 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία έχουμε ενημερωθεί για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση.

8. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής.

9. Σε περίπτωση ακύρωσης, ενδέχεται να παρακρατήσουμε την αποζημίωση έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω (όπου δεν έχουμε προσφερθεί να παραλάβουμε τα αγαθά) ή έχετε παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε αποστείλει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο.

Επιστροφή εμπορευμάτων

10. Θα στείλετε τα αγαθά ή θα τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα μας κοινοποιήσετε την ακύρωση από αυτήν τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Κόστος επιστροφής αγαθών

11. Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, το οποίο θα επιστραφεί εάν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά.

Τα συμβόλαια υπηρεσιών ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης

12. Εάν ζητήσατε να ξεκινήσετε την εκτέλεση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης, θα μας πληρώσετε ένα ποσό που είναι ανάλογο με αυτό που έχει πραγματοποιηθεί έως ότου μας ενημερώσετε για την ακύρωση από αυτήν τη σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη των το συμβολαιο.